Przejdź do treści

Mapy geodezyjne

GEO-KART – opracujemy mapę geodezyjną dla twojego projektu

Powierzając nam opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych zapewniasz sobie kompleksową usługę:

 • pozyskujemy mapę zasadniczą i inne informacje urzędowe, będące podstawą mapki do celów projektowych,
 • konsultujemy z klientem zakres danych, które mają znaleźć się na mapie,
 • dokonujemy pomiarów i weryfikujemy zgodność dotychczasowych map ze stanem faktycznym,
 • sporządzamy kompletną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, w wersji analogowej lub numerycznej.

Mapa geodezyjna do celów projektowych jest uszczegółowionym (w stosunku do mapy zasadniczej) zestawem danych o gruncie i jego ukształtowaniu, uzbrojeniu, znajdujących się na nim budynkach i ogólnym zagospodarowaniu.  

Mapę geodezyjną do celów projektowych może sporządzić, na podstawie oficjalnej mapy zasadniczej, wyłącznie uprawniony geodeta. Po zebraniu urzędowych danych dotyczących terenu wykonuje pomiary w terenie, a wyniki konfrontuje z danymi zawartymi na mapie zasadniczej. W razie stwierdzenia niezgodności dokonuje aktualizacji i zgłasza ją do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Najczęstsze zastosowania mapy geodezyjnej do celów projektowych:

 • element projektu inwestycji (projekt architektoniczno-budowlany),
 • element projektu zagospodarowania terenu,  
 • załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę – przy budowie lub rozbudowie domu mieszkalnego, obiektu przemysłowego, obiektu infrastruktury,
 • załącznik do pozwolenia na użytkowanie budynku,
 • załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • załącznik do wniosku o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • załącznik do dokumentacji przy procedurze podziału lub scalenia nieruchomości.

Skala mapy geodezyjnej do celów projektowych zależna jest od wielkości objętego nią terenu, z uwzględnieniem niezbędnego marginesu – każda mapka powinna obejmować otoczenie działki w odległości nie mniejszej niż 30 metrów w każdą stronę.   

W praktyce największa skala mapy to 1:250 (w przypadku gruntów z dużą ilością obiektów), a najmniejsza to 1:5000 (w przypadku gruntów rolnych i lasów).

Należy pamiętać, że mapka geodezyjna jest ważna przez maksymalnie 3 miesiące. Traci swoją aktualność również wtedy, gdy na objętym nią terenie wykonano prace zmieniające stan opisany w dokumencie.